Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Balázs-Diák Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01 09 735636

Cég adószáma: 13446976-2-41

Adatkezelő székhelye: 1043 Budapest, Csányi László u. 34.

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2013. augusztus 5-től visszavonásig tart.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Balázs-Diák Kft. minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Balázs-Diák Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Balázs-Diák Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Balázs-Diák Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Balázs-Diák Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Balázs-Diák Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Balázs-Diák Kft. megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Balázs-Diák Kft. által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Balázs-Diák Kft. megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Balázs-Diák Kft. mindenkori ügyvezetője a Balázs-Diák Kft. sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Balázs- Diák Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Balázs-Diák Kft. adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős személy útján.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését a Balázs-Diák Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A Balázs-Diák Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak beérkezésétől számított 5 napon belül, tiltakozás esetén 15 napon belül írásban, közérthető formában választ ad, illetve döntést hoz és arról az érintettet írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Balázs-Diák Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Balázs-Diák Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára de legfeljebb 5 napra az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben érintett vásárlókezelési céllal tárolt adatai törlését kéri, úgy a Balázs-Diák Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak szerint jár el. A törvény 5. § (4)-ben és 21. §-ban meghatározottak szerint tilalmi az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig - ha a megszüntetés a törvény 5.§ (3) bekezdés b) pontján alapul, azaz a Balázs-Diák Kft.-vel az érintett nyilatkozata szerint nem kíván együttműködni - egyidejűleg a tilalmi listára történő felvételt kell érteni. A Balázs-Diák Kft. ez alapján tilalmi listát vezet azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

A tilalmi listán szereplő adatokat a Balázs-Diák Kft. a jogszabályban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel, és köteles biztosítani az érintettnek e szabályzatban meghatározott jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet a belső adatvédelmi felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Balázs-Diák Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt,illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Balázs-Diák Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

4. A Balázs-Diák Kft. honlapjainak használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

1043 Budapest, Csányi László u. 34.

4.1. Vásárlók adatainak kezelése

A Balázs-Diák Kft. szolgáltatását e-mailben és a honlapjain lehet megrendelni.

Megrendeléskor az érintett megadja személyes adatait az adatok megadásával érintett hozzájárulását adja, hogy azokat a cég vásárlókezeléshez is felhasználja.

A vásárlókezelést a Balázs-Diák Kft. az értékesített termékkel kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a vásárolt termékek felhasználásával, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg a cég.

A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen vásárlókezeléshez, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek által meghatározott érdeklődési körébe tartozó, az őt érdeklő új szolgáltatásokról való értesítéshez (telefonon és/vagy e-mailben).

A vásárlókezelésnek szintén része, hogy a Balázs-Diák Kft. honlapján a különböző termékekkel kapcsolatosan leírt vélemény publikussá tétele során az érintett által (nem kötelezően) megadott elérhetőség szintén bekerül a vásárlói adatbázisba az érintett megfelelő tájékoztatása mellett.

A törzsvásárlók adatbázisa nem különül a vásárlói adatbázistól, csak egy jelzés szerepel a törzsvásárlók mellett, jelezvén törzsvásárlói címüket.

A Balázs-Diák Kft.-vel telefonon is kapcsolatba lehet lépni: a Balázs-Diák Kft. telefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések bizonyos esetekben rögzítésre kerülnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni a Balázs-Diák Kft.: a vásárlói adatbázis mellett tilalmi listát, úgynevezett Robinson-listát vezet.

21. § (1) A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

(3) A tilalmi lista kezelésére a közvetlen üzletszerző szervek közösen harmadik szervet is megbízhatnak, e szerv azonban csak a (2) bekezdéssel összefüggő adatfeldolgozási tevékenységet végezheti el.

(4) A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek a 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

Balázs-Diák Kft. minden reklámcélú megkeresés esetén ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54774/2012

adatkezelés célja: vásárlókezelés: kapcsolattartás a Balázs-Diák Kft. ügyfeleivel, a szerződések megfelelő teljesítése, vevőutángondozás. (megrendelés, vásárlás és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása, illetve a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb.)

kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, kedvezményezett neve, címe, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, törzsvásárlói cím, korábban vásárolt áruk listája, telefonos rendelés esetén az érintett hangja

adatkezelés jogalapja:

- számviteli nyilvántartás: 2000.:C. tv. 169. § (1)-(2) törvényi rendelkezés

- vásárlói nyilvántartás: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) - érintett hozzájárulás

- tilalmi lista: 1995.:CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés

- telefonos ügyfélszolgálati hangrögzítés: 1997. évi CLV. törvény 17/B. § - törvényi rendelkezés

adattárolás határideje:

- a vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a Balázs-Diák Kft. megszűnéséig

- adattörlés esetén a tilalmi listán: a Balázs-Diák Kft. megszűnéséig

- telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén a rögzített hívás 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

5. Adatfeldolgozás

A Balázs-Diák Kft. a honlapok használata során megvalósuló adatkezelések során a vásárlók adatainak kezelése (nyilvántartási szám: NAIH-54774/2012) során nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

6. Belső adatvédelemért felelős személy és elérhetőségei

Vajgel Tibor

+36 1 266-5140/17

vajgel.tibor@balazs-diak.hu